အန္ဒါမန္လူမ်ဳိးစုဆက္ႏြယ္မႈစီမံကိန္းႏွင့္ပလန္ထြဳိင္တို႔ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္၍ ပလန္ထြဳိင္၏ေရႊ႔ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ားဘ၀တုိးတက္ျမင့္မားေရးစီမံကိန္း

အန္ဒါမန္လူမ်ဳိးစုဆက္ႏြယ္မႈစီမံကိန္းႏွင့္ပလန္ထြဳိင္တို႔ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္၍ပလန္ထြဳိင္၏ေရႊ႔ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားဘ၀တုိးတက္ျမင့္မားေရးစီမံကိန္း

အန္တမန္လူမ်ဳိးစုဆက္ႏြယ္မႈစီမံကိန္းႏွင့္ ပလန္ထြဳိင္ခရီေအ့ရွင္းကုမၸဏီလီမီတစ္တို႔ပူးေပါင္း၍ ပလန္ ထြဳိင္အလုပ္ရုံမွျမန္မာ ႏွင့္ ကေမၻာဒီးယားေရႊ႔ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားဘ၀တုိးတက္ျမင့္မားေရးစီမံ ကိန္းတစ္ခု အေကာင္ထည္ေဖာ္ခဲ့ၾကပါသည္။ ပလန္ထြဳိင္ခရီေအ့ရွင္းကုမၸဏီ ဒါရုိက္တာ ႏုိင္၀ိမြန္ ၀ိရဖြန္စ၀ါန္ မွလည္း ေရႊ႔ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားဘ၀တုိးတက္ျမင့္မားေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ အစဥ္ မျပတ္ က်ဳိးစားအားထုတ္ခဲ့ပါသည္။ လြန္ခဲ့ေသာ 2555 ခုႏွစ္တြင္ ကုမၸဏီအေနႏွင့္ ျမန္မာႏွင့္ ကေမၻာ ဒီးယားႏုိင္ငံမ်ားမွ အလုပ္သမားမ်ားအား MOU အလုပ္သမားေခၚယူျခင္းျဖင့္ စတင္လက္ခံခဲ့ပါသည္။ ႏုိင္၀ိမြန္အေနႏွင့္ အလုပ္သမားခြဲျခားျခင္းမရွိ၊ လူမ်ဳိးေရးခြဲျခားျခင္းမရွိပဲ၊ ေရႊ႔ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား အား တန္းတူညီမွ်ဆက္ဆံခဲ့ပါသည္။ ထုိင္းအလုပ္သမားမ်ားႏွင့္တန္းတူအခြင့္အေရးေပးျခင္း၊ အေျခခံ အလုပ္အားခကိုလည္း တေန႔ဘတ္ ၃၀၀ ႏႈန္းျဖင့္ေပးျခင္း ႏွင့္ အျခားလူမႈဖူလုံေရးအခြင့္အေရးမ်ားျဖစ္ ေသာ ေန႔လည္စာအခမဲ့၊ တည္းခိုခန္းအခမဲ့၊ အလုပ္အသြားအျပန္အႀကဳိအပို႔လုပ္ေပးျခင္းမ်ား၀န္ ေဆာင္ေပးလ်က္ရွိသည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ေရႊ႔ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားဘ၀တုိးတက္ျမင့္မားေရး စီမံ ကိန္းသည္ ထုိမွ်ႏွင့္မကပဲ ႏုိင္၀ိမြန္အေနျဖင့္ ျမန္မာ ႏွင့္ ကေမၻာဒီးယားေရႊ႔ေျပာငန္းအလုပ္သမားမ်ား၏ အိမ္သုံးစရိတ္မ်ားေလ်ာ့နည္းေစေသာနည္းလမ္းမ်ားကိုေရးဆြဲခဲ့ပါသည္။ အန္ဒါမန္လူမ်ဳိးစုဆက္ႏြယ္မႈစီမံကိန္းအဖြဲ႔သည္ စူနာမိကာလၿပီးကတည္းက ယေန႔တုိင္ ေရႊ႔ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ားအား အသင္းအဖြဲ႔ေလးမ်ားတည္ေထာင္ေပးရာ၌ အေတြ႔အႀကဳံရွိသူျဖစ္သည္။ ထုိ႔ ေၾကာင့္  အန္ဒါမန္လူမ်ဳိးစုဆက္ႏြယ္မႈစီမံကိန္းအဖြဲ႔ႏွင့္ပူးေပါင္းကာ ေရႊ႔ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားဘ၀ တုိးတက္ျမင့္မားေရးစီမံကိန္းကိုေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ငါးေမြးျမဴးေရး၊ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ၿခံစုိက္ျခင္း ႏွင့္ ေငြစုေငြေခ်းအသင္းဖြဲ႔ေပးျခင္း စသည္ျဖင့္စီမံေပးလ်က္ရွိသည္။ အန္ဒါမန္လူမ်ဳိးစုဆက္ႏြယ္မႈစီမံကိန္း မွ အႀကံေပးအရာရွိမ်ားျဖစ္ေသာ Lisa Hollingshed ႏွင့္ Jane Rasbash မန္ေနဂ်ာ နန္းေက်(န္)က်ီ(န္) ေအမၼ တို႔မွလည္း အစီစဥ္မ်ားေရးဆြဲကာ အန္ဒါမန္လူမ်ဳိးစုဆက္ႏြယ္မႈစီမံကိန္းအေနႏွင့္ အသင္းအဖြဲ႔ မ်ားထူးေထာင္ျခင္း၊ အသင္းအဖြဲ႔မ်ားအား ဖြံ႔ၿဖဳိးတိုးတက္ေစျခင္း၊ ေငြစုေငြေခ်းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ပိုမိုနား လည္ေစျခင္း ႏွင့္ လူထုအစြမ္းရည္ႁမွင့္တင္ေပးျခင္းတို႔ကို ပံ့ပိုးေပးျခင္းျဖစ္သည္။ စီးပြားေရးသမားေတြ အေနႏွင့္ ယခုလိုအလုပ္သမားမ်ားဘ၀တုိးတက္ျမင့္မားေရးအား စိတ္၀င္တစားႏွင့္လက္ေတြ႔ အေကာင္ထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လာသည္ကို မိမိတို႔အတြက္နိမိတ္ေကာင္းလို႔ ယူဆရပါမည္။

ႏုိင္ငံေတာ္ဖြံ႔ၿဖဳိးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္းမွ ေရႊ႔ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား လူထုအေျခခံအသင္းမ်ား အေျခခုိင္စြာတည္ေဆာက္ျခင္းအတြက္စီမီနာတက္ေရာက္ျခင္း ထား၀ယ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္းစီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေလ့လာမႈတစ္ခုအေပၚ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အား မည္ကဲ့သို႔ထိခိုက္မႈေတြျဖစ္ေပၚႏုိင္သလဲဟု ႏုိင္ေဒါင္စယာန္(မ္)မွ က်ဴလာေလာင္ကြန္တကၠသုိလ္၌ ျပဳလုပ္ေသာ အေျခခံလူထုအသင္းအေျခခုိင္တည္တံ့ေရးစီမီနာတစ္ခုတြင္ ေမးခြန္းထုတ္ခဲ့ပါသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ပဋိပကၡအဖြဲ႔၊ က်ဴလာေလာင္ကြန္တကၠသုိလ္၊ End Law အဖြဲ႔အစည္း ႏွင့္ ကုမာမိုတို ကက္ကုအင္တကၠသိုလ္ (ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ) စသည့္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားပူးေပါင္းပါ၍ ကမၻာ့ေနရာအႏွံ႔တြင္ ပ်က္ ပြားေတာ့မယ့္သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားကာကြယ္ရာတြင္ အျခားအလုပ္ရုံဖြံ႕ၿဖဳိးတိုးတက္ေရးအသင္း မ်ားႏွင့္ပိုမိုဆက္ႏြယ္ႏုိင္ရန္ ေလ့လာခဲ့ၾကပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေလ့လာခ်က္မ်ားမွရရွိလာေသာ အခ်က္ အလက္မ်ားအား လူမႈအသုိင္းအ၀ုိင္း၊ လူထုအသုိင္းအ၀ုိင္းႏွင့္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းတို႔အား အဓိကထား သတင္းျဖန္႔ခ်ိရန္ျဖစ္ပါတယ္။ ဂ်န္ပန္ႏုိင္ငံတကၠသိုလ္မွ ရာစုမ်ားစြာကတည္းက မိနာမာတေရာဂါ ျပႆနာ၊ လူထုၾကား၎ေရာဂါကာကြယ္ခဲ့ပုံႏွင့္ အလုပ္ရုံစက္ရုံမ်ားအားကုိင္တြယ္ခဲ့ေသာဥပေဒလမ္း နည္းမ်ား စသည္တုိ႔ကိုတင္ျပခဲ့ပါသည္။

အန္ဒါမန္လူမ်ဳိးစုဆက္ႏြယ္မႈစီမံကိန္းအဖြဲ႔သည္ ေရႊ႔ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားကုိယ္စားလွယ္ ႏုိင္ေဒါင္ စယန္ (မ္)အား သုေတသနျပဳလုပ္ေနခ်ိန္အတြင္း သြားေရာက္ေလ့လာၿပီးသတင္းအခ်က္လက္မ်ား ရယူေစခဲ့ပါသည္။ ၎စီမီနာသို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ကာကြယ္ေစာင့္ၾကည့္ေရး အသင္းကိုယ္စားလွယ္ ၂၅ ဦးအနက္ ထား၀ယ္၊ ရခုိင္ႏွင့္ အျခားတုိင္းရင္းသားမ်ားလည္းပါ၀င္တက္ ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။ မနက္ပိုင္းတြင္ သုေတသနအဖြဲ႔မွ ေဒါက္တာဟာနာဒ မာစာႏုိရိ (ကုမာမိုတိုကက္ ကုအင္တကၠသိုလ္မွ မိနာမိတပညာသုေတသနဌာနမွဴး)သည္ မာ့တာဖုစီးပြားဇုန္အတြင္းဖြံ႔ၿဖဳိးတုိး တက္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ႏွင့္ ရႈပ္ေထြးေသာထိခိုက္မႈေတြအေၾကာင္းအရာမ်ားအား တင္ျပခဲ့ပါသည္။ ႏုိင္ ေဒါင္စယန္(မ္)မွလည္း ၎အေၾကာင္းအရာမ်ားအား နားလည္ေအာင္ႀကဳိးစားၿပီးလွ်င္၊ EIA / HIA ႏွင့္ပတ္သက္ေသာအခ်က္လက္အား နားမလည္သျဖင့္ထ၍ ထုိင္းဘာသာျဖင့္ေမးခြန္းထုတ္ရာ

“ကၽြန္ေတာ္ ဖန္ငါက ေရႊ႔ေျပာင္းအလုပ္သမားပါ၊ ကၽြန္ေတာ္စထီယန္ကုိေစ့ နခပရထိ(ပ္)ရဲ႕ အန္ဒါမန္ လူမ်ဳိးစုဆက္ႏြယ္မႈစီမံကိန္းအဖြဲ႔မွာ အလုပ္လုပ္ေနပါတယ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ထား၀ယ္ကလူေတြဟာ ဒီစီမံကိန္းကို ျဖစ္ေပၚေစခ်င္ၾကတယ္၊ ဒါေပမယ့္ ထိခုိက္မႈမ်ားကိုေတာ့သူတုိ႔မသိၾကဘူး၊ ဒီေန႔ကၽြန္ ေတာ့အေနနဲ႔ ဒီမွာလာေရာက္ေလ့လာခြင့္ရတာ တကယ္အံ့ၾသမိပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့အေနနဲ႔ သိခ်င္ တာကေတာ့ လူထုအတြက္ထိခုိင္ေစႏုိင္တဲ့၊ က်န္းမာေရးအတြက္ထိခုိက္ေစႏုိင္တဲ့ကိစၥမွာ ျပဳလုပ္တဲ့သူ က ကုမၸဏီကပဲျဖစ္ၿပီး သုေတသနျပဳလုပ္တဲ့လူေတြကိုပုိက္ဆံေပးခုိင္းၾကတာ၊ ၿပီးေတာ့ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ စလုံးပဲ အက်ဳိးအျမတ္ခံစားၾကရတယ္၊ သူတို႔အခ်င္းခ်င္းလက္တြဲလို႔ရတယ္။ သို႔ေသာ္ လူထုအတြက္ ေကာင္းက်ဳိးခံစားရမယ္လို႔ ဘယ္လိုလုပ္ၿပီးအာမခံႏုိင္မလဲ၊ ဘယ္လိုလုပ္ၿပီးလူထုအတြက္ အက်ဳိး အျမတ္ခံစားခြင့္ရေစႏုိင္သလဲ၊ ဒါမွမဟုတ္ လူထုကိုယ္တုိင္လုပ္ခြင့္ရႏုိင္မလဲ၊ ကၽြန္ေတာ္ ဒါကိုသိခ်င္ ပါတယ္ခင္ဗ်ား”

ႏိုင္ေဒါင္စယန္(မ္)၏ေမးခြန္းတုိ႔ေၾကာင့္ စီမီနာတက္ေရာက္ၾကေသာသူမ်ား အလြန္စိတ္၀င္စားလ်က္ရွိ ၾကသည္။ မာ့တာဖုစီးပြားေရးဇြန္ကလူထုတစ္ဦးမွလည္း ထေျပာျပသည္မွာ ထုိင္းႏုိင္ငံဘက္မွ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ ထား၀ယ္ဘက္သို႔ လူထုညစ္ညမ္းမႈေတြထုတ္လႊတ္ေနတာျဖစ္သည့္အတြက္ ၎အေနႏွင့္ျမန္မာ ႏုိင္ငံသားမ်ားအား အလြန္ရွက္မိေၾကာင္း၊ ထုိေလထုညစ္ညမ္းမႈသည္ လူသားမ်ားအတြက္ဆိုး၀ါးလြန္း ေသာအႏၱရာယ္ကိုျဖစ္ေစႏုိင္သည္ကိုလည္း ၎ကနားလည္ထားေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ ထုိစီမံကိန္းအား မာ့တာဖုနယ္ေျမတြင္ ထပ္မခ်ဲ႔ရန္ အစုိးရအားေတာင္းဆိုလ်က္ရွိသည့္အျပင္ ထား၀ယ္စီမံကိန္းကိုပါ ျပန္လည္သုံသပ္ၾကရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကပါသည္။

တကြာပါ နာေရးကူညီမႈအသင္းမွ ဆုိင္းဘုတ္တင္ကာ အသင္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ေၾကျငာျခင္း

တကြာပါနာေရးကူညီမႈအသင္းမွ ဆုိင္းဘုတ္တင္ကာ မိမိတို႔၏အသင္းအား ေၾကျငာလိုက္ပါသည္။ အသင္းစတင္တည္ေထာင္သည္မွာ ၁ ႏွစ္ရွိၿပီး၊ တကြာပါၿမဳိ႔နယ္၊ ဖန္ငါခရုိင္အတြင္းတည္ရွိပါသည္။ ထုိ အသင္းသည္ အသုဘအတြက္ကူညီမႈေပးမည္ျဖစ္ၿပီး ဆုိင္းဘုတ္တြင္ ေရႊ႔ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား၏ ဘာသာျဖင့္ေရးထားသျဖင့္ ဖတ္ရသည္မွာ ခ်စ္စရာေကာင္းပါသည္။ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ …… အသင္း၀င္ တစ္ဦး(သို႔)တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကေသဆုံးလွ်င္ မိမိတို႔အေနႏွင့္ ကာယအားေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေငြ အားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း အကူအညီေပးႏုိင္သည္။ ျမန္မာႏုိ္င္ငံမွ ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္လာေရာက္အလုပ္ လုပ္ကိုင္ေနေသာ အလုပ္သမားတစ္ေယာက္ေယာက္က အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ေသဆုံးပါက မိမိ တို႔အေနႏွင့္ အကူအညီေပးႏုိင္သည္။ မိသားစုတစ္ခုခုက အခက္အခဲမ်ားႀကဳံေတြ႔ေနပါက မိမိတို႔အေန ႏွင့္ အကူအညီေပးႏုိင္သည္၊ ဥပမာ ၁ – ဘုန္းႀကီးသြားပင့္ေပးျခင္း၊ ၂ – ရဲစခန္းတြင္လူေသေထာက္ခံ စားသြားေတာင္းေပးျခင္း၊ ၃ – အသုဘမီးသၿဂိဳလ္ရန္အတြက္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းႏွင့္ဆက္သြယ္ေပးျခင္း၊ ၄- မီးသၿဂိဳလ္ရန္အကူအညီေပးျခင္း၊ ၅ – တရားလာနာျခင္း၊ ၆ – လူေသ၏ေန႔စဥ္မွတ္တမ္းႏွင့္ဓါတ္ပုံ မ်ားကို ေဆြမ်ဳိးအအတြက္လုပ္ေပးျခင္း၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနႏွင့္ အထပ္ေဖာ္ျပပါ အကူအညီမ်ားအား ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္သည္။ အသင္းအေနႏွင့္ ေရႊ႔ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအား တကြာပါၿမဳိ႔နယ္အတြင္း ရွိ ဘန္မြမ္းေက်းရြာအုပ္စုမွ ဘန္ယုိင္ေက်းရြာအုပ္စုအထိသာ ကူညီေပးျခင္းျဖစ္သည္။ ဤကဲ့သုိ႔ အလုပ္သမားမ်ား မိမိတို႔ကိုယ္တုိင္စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ ေကာင္းေသာလကၡဏာျဖစ္ပါသည္။

 

အကူအညီေပးေသာနည္းလမ္းမ်ားမွာ –

၁။ အကယ္၍လူနာတစ္ဦးတစ္ေယာက္က ေဆးရုံသို႔အေရးေပၚသြားရန္လုိပါက အသင္းမွ ဘတ္ ၁၅၀ – ၁၀၀၀ ကူညီသည္။

၂။ အကယ္၍အသင္း၀င္တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကေသဆုံးပါက အသင္းမွနာေရးကူညီေငြ ဘတ္ ၃၀၀၀ ထုတ္ေပးသည္။ အကယ္၍ အသင္း၀င္၏မိသားစုထဲကျဖစ္လွ်င္ ဘတ္ ၂၀၀၀ ထုတ္ေပးသည္။

၃။ အျခားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ဆက္သြယ္၍ လုိအပ္ေသာအကူအညီမ်ားေတာင္းေပးသည္။

၄။ အကယ္၍ ေဆြမ်ဳိးမရွိေသာ အသုဘျဖစ္ပါကၿပီးအသင္းအားအကူအညီေတာင္းလာပါက ဘတ္ ၂၀၀၀ ျဖင့္အကူအညီေပးသည္။

၅။ အသင္းမွ နာေရးကူညီမႈကို ဘန္မြမ္းေက်းရြာအုပ္စုႏွင့္ ဘန္ယုိင္ေက်းရြာအုပ္စုအတြင္းသာ အကူ အညီေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ အေျခအေနအရလုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ကူညီသြားမည္ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ ေသ ဆုံးသူဘက္မွ အလြန္အခက္အခဲႏွင့္ႀကဳံေနပါက အသင္းမွ အသုဘအတြက္အစအဆုံးကူညီေပးမည္ ျဖစ္သည္။ 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s