ဖန္ငါခရုိင္ရွိ PCC ႏွင့္ CBO ဘန္နင္ယန္စာၾကည့္တိုက္အသင္းတို႔သည္ ခိခက္ေဆးခန္းမွ အေျခခံက်န္းမာေရးျပဳစု နည္း ေလ့လာသင္ယူခဲ့ၾကသည္။

ဖန္ငါခရုိင္ရွိ PCC ႏွင့္ CBO ဘန္နင္ယန္စာၾကည့္တိုက္အသင္းတို႔သည္ ခိခက္ေဆးခန္းမွ အေျခခံက်န္းမာေရးျပဳစု နည္း ေလ့လာသင္ယူခဲ့ၾကသည္။

ဖန္ငါခရုိင္အလုပ္သမားကြန္ယက္ PCC ႏွင့္ ဘန္နင္ယန္ေက်းရြာ စာၾကည့္တုိက္ CBO အသင္းတို႔သည္၊ ဖန္ငါ ခရုိင္၊ တကြာပါၿမဳိ႔နယ္၊ ခိခက္ေက်းရြာေဒသႏၱရေဆးခန္းမွျပဳလုပ္ေသာ အျခခံက်န္းမာေရးျပဳစုနည္းအား ေလ့ လာသင္ယူခဲ့ၾကပါသည္။ ယခုလိုအေျခခံက်န္းမာေရးျပဳစုနည္းကို ေရြ႔ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအတြက္လုိအပ္ ၿပီး အလုပ္သမားမ်ားအလုပ္ခြင္အတြင္းထိခုိက္ဒဏ္ရာရပါက နည္းလမ္းမွန္ကန္စြာႏွင့္စနစ္တက်ျပဳစုႏုိင္ရန္ ျဖစ္ သည့္အျပင္ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္လည္းခႏၶာကိုယ္ႏွင့္က်န္းမာေရးအတြက္ အထူးအက်ဳိးျဖစ္ေစၿပီး ႀကီး ေသာဒဏ္ရာအျမန္သက္သာေစရန္ျဖစ္သည္။ ယခုျပဳလုပ္ေသာ က်န္းမာေရးအေျခခံျပဳစုနည္းသင္တန္းတြင္ ခိ ခက္ေက်းရြာေဒသႏၱရေဆးခန္းမွဴးႏွင့္ လက္ေထာက္တို႔မွ လာေရာက္နည္းျပေပးခဲ့ၿပီး ခိခက္ေက်းရြာ၊ တကြာပါ ၿမဳိ႔နယ္အတြင္းမွ ေရႊ႔ေျပာင္းအလုပ္သမား၊ ေယာက်ာ္းေလးေရာ မိန္းမေလးေတြပါမ်ားစြာ လာေရာက္ေလ့လာၾက ပါသည္။ Image

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s