GLT (Grassroots Leadership Training) သင္တန္း

AGLT (Grassroots Leadership Training) သင္တန္း

အင္ဒါမန္တုိင္းရင္းသားစုေပါင္းေရးအဖြဲ႔သည္ ၿပီးခဲ့ေသာ ၁၃၊ ေမလ မွ ၀၉ ဇြန္လအထိ ေရႊ႔ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား အေျခ ခံလူထုေခါင္းေဆာင္သင္တန္းအားျပဳလုပ္ေပးခဲ့ပါသည္။ လူထုေခါင္းေဆာင္အစြမ္းရည္ႁမွင့္တင္ေရးသင္တန္းတြင္ အေတြ႔ အႀကဳံအမ်ဳိးမ်ဳိးရွိၾကေသာသင္တန္းဆရာမ်ားသည္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းတည္ေဆာက္ျခင္း (Community Building)၊ ေခါင္း ေဆာင္မႈကၽြမ္းက်င္ျခင္း (Leadership Skill)၊ ေဆြးေႏြးမႈအားအကဲျဖတ္္သုံးသပ္ျခင္း (Critical Thinking Workshop)၊ အေတြ႔အႀကဳံမ်ားႏွီးေႏွာဖလွယ္ျခင္း (Sharing Experiences)၊ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒရွိ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရး၊ သက္ဆိုင္ ေသာဥပေဒမူ၀ါဒမ်ား၊ ေဒသဆုိင္ရာအုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊ တာ၀န္ႏွင့္လုပ္ပုိင္ခြင့္တည္ေဆာက္ပုံ၊ အာစီယံစီးပြားေရးအသုိက္အၿမံဳ (AEC)၊ နယ္စည္းမျခား ကမၻာ့ႏုိင္ငံမ်ား (Globalization)၊ လူမႈအဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပုံစီစစ္ျခင္း (Social Analysis)၊ RRA – ေလ့လာေရးအေထာက္အကူ – ရပ္ကြက္ေလ့လာေရး၊ စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္း (Project Design)၊ အေရာင္ျပန္ဟပ္ျခင္း (Reflection)၊ စီစစ္ျခင္း(Anlysis)၊ စုေပါင္းၫွိႏႈိင္းျခင္း(Synthesis)၊ ေမွ်ာ္မွန္းျခင္း၊ (စိတ္ကူးပုံေဖာ္ျခင္း၊ ပန္းတုိင္ေမွ်ာ္မွန္း ျခင္း) (Envisioning)၊ သုံးသပ္ျခင္း/ စုေပါင္း၍ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ား အေကာင္းအထည္ေဖာ္ျခင္း (Evaluation) တုိ႔ျဖစ္ သည္။

 

သင္တန္းသူ/သားစုစုေပါင္း 23 ဦးအနက္၊ က်ား 17 ဦးႏွင့္ မ 6 ဦးျဖစ္ၿပီး၊ ဖူးကက္၊ ဖန္ငါ၊ ရေနာင္း၊ စုရတ္ဌာနီ၊ ပရာ့ကၽြတ္ ကီရီခန္၊ နခြန္စီထမၼရာ့ ႏွင့္ တရန္ခရုိင္မ်ားမွတက္ေရာက္လာၾကသည္။ သင္တန္းသူ၊သားမ်ားသည္ သင္တန္းကာလရက္ သတၱပတ္ 4 ပတ္အၾကာအတူတကြေနထုိင္ခဲ့ၾကရသည္။ သင္တန္းၿပီးေသာအခါ သင္တန္းသူ၊သားမ်ားသည္ မိမိကိုယ္ကို ပိုမိုနားလည္လာျခင္း၊ လုပ္ရဲကိုင္ရဲလာျခင္း၊ ေရႊ႔ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားကိုကူညီလိုျခင္းေတြရွိလာၾကသည္။ သင္တန္သူ၊ သားမ်ားသည္ မိမိတို႔ေနထိုင္ရာေဒသအတြင္း ထုိင္းလူထုႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈလည္းရွိသည္။ ဤသို႔ပူးေပါင္းျခင္းသည္ ျမန္မာႏွင့္ထုိင္းလူထုၾကားအတူတကြပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈရွိၿပီး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာေနထုိင္ႏုိင္ရန္ျဖစ္သည္။

 

ေရႊ႔ေျပာင္းအလုပ္သမားလူထုအက်ဳိးျပဳအဖြဲ႔အစည္းအတြက္ ဥပေဒသင္တန္းေပးျခင္း

2556 ခုႏွစ္၊ 7-8 ရက္ေန႔က ကရဘီခရုိင္တြင္ ေရႊ႔ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ဥပေဒသင္တန္းတစ္ရပ္ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ၊ အဆိုပါသင္တန္းမွ ထုိင္းႏုိင္ငံဥပေဒအေၾကာင္းအရာမ်ားကို သင္တန္းတက္ေရာက္သူမ်ားနားလည္ေစၿပီး၊ မိမိအတြက္ႏွင့္ အမ်ားအတြက္လည္းအက်ဳိးျပဳႏုိင္ရန္ျဖစ္သည္။ သင္တန္းဆရာမွ သင္တန္းသူ၊သားမ်ားနားလည္ေစရန္ ဥပေဒႏွင့္ ပတ္ သက္ေသာအေၾကာင္းအရာတို႔ကို လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကိုဥပမာေပး၍ 4 ပိုင္းခြဲခ်ျပခဲ့ပါသည္။

 

1။ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးအေၾကာင္းကိုနားလည္ေစရန္

 1. တန္းတူညီမွ်မႈရွိေသာ ပညာေရး၊ လူမ်ဳိးတုိင္းရဲ႔ကေလးမ်ား ပညာသင္ၾကားခြင့္ရွိ
 2. အေရးႀကီးေသာအခြင့္အေရး ၄ ခ်က္မွာ ပညာေရး၊ ေနထုိင္ေရး၊ က်န္းမာေရး၊ အစားေသာက္
 3. ကေလးေမြးဖြားျခင္းအခြင့္အေရးမွာ မိမိလိုအပ္သေလာက္ကေလးေမြးဖြားခြင့္
 4. ႏုိင္ငံေရးအခြင့္အေရး
 5. အႀကံဉာဏ္ထုတ္ေဖာ္ခြင့္
 6. သတင္းအခ်က္လက္ရရွိခြင့္
 7. တုိင္းရင္းသားတိုင္းယဥ္ေက်းမႈထိန္းသိမ္းခြင့္
 8. လြတ္လပ္မႈရွိျခင္း
 9. ပစၥည္းဥစၥာပိုင္ဆုိင္ခြင့္
 10. အိမ္ေထာင္ဖက္ေရြးခ်ယ္ခြင့္
 11. လူမႈအသိုင္း၀ုိင္းမွ အရုိေသ၊ အေလးစားမႈခံယူခြင့္
 12. ဖို၊မလကၡဏာလြတ္လပ္ခြင့္

ေလ့လာခ်က္။  ။ ဥပမာအဆင့္အတန္းအရၾကည့္ပါက သမၼတ၊ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၊ တရားသူႀကီး၊ အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမား၊ ႏုိင္ငံျခားသား၊ လယ္သမား၊ တိုင္းတပါးမွ၀င္လာ၍အေျခစုိက္ေနထုိင္သူ၊ ရဟန္းသံဃာ၊ ေရာဂါသည္၊ ကေလးတို႔သည္ မည္ သို႔ကြာျခားၾကပါသနည္း။

–       အသက္ကိုခ်စ္တာခ်င္းလည္းတူ

–       စားတာခ်င္းလည္းတူ

–       လူတုိင္းခံစားခ်က္ရွိတာခ်င္းလည္းတူ

–       အနားယူၾကခ်င္းလည္းတူ

–       အသက္ရွဴတာခ်င္းလည္းတူ

–       လူသားျဖစ္ရခ်င္းလည္းတူ

–       ဥပေဒလက္ေအာက္မွာေနတာခ်င္းလည္းတူ

–       ခ်စ္ျခင္းတရားလိုအပ္တာခ်င္းလည္းတူး

–       ဓါတ္ႀကီး ၄ ပါးလိုအပ္တာခ်င္းလည္းတူ

–       အခြင့္အေရးလည္းတန္းတူရွိ

–       လူတုိင္းအသက္ရွဴရတာခ်ည္းပဲ

–       လူတုိင္းမွာ အရည္အခ်င္း ၆ ပါးရွိတယ္၊ ျမင္ႏုိင္ျခင္း၊ အသက္ရွဴျခင္း၊ နားေထာင္ႏုိင္ျခင္း၊ စားေသာက္ျခင္း။

–       လူတိုင္းခ်မ္းသာခ်င္တာခ်င္းလည္းတူ

–       လူတုိင္းသက္ေတာင့္သက္သာျဖစ္ခ်င္တာခ်င္းလည္းတူ

–       ဘ၀အာမခံမႈရွိခ်င္တာခ်င္းလည္းတူ

–       ေသရမွာခ်င္းလည္းတူ

သင္တန္းသူ/သားမ်ားသည္ အထက္ပါလူ႔အခြင့္အေရးအေၾကာင္းအရာမ်ားအား ေကာင္းစြာနားလည္ခဲ့ၾကပါသည္။ ဥပေဒ ပိုင္းဆိုင္ရာေခါင္းစဥ္မ်ားအား သင္ခန္းစာမ်ားအျဖစ္ေလ့လာေစခဲ့ပါသည္။ ImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImage

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s