၅၄ ေလာင္းအမႈ တရားခံအား ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္လိုက္ၿပီ

 

၂၅၅၁ ခုႏွစ္တုန္းက ျမန္မာ ၅၄ ေလာင္းေသဆုံးမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ၂၅၅၅ ခုႏွစ္၊ ၂၇ ဒီဇင္ဘာလ ရက္ေန႔တြင္ ရေနာင္းခရုိင္အေျခခံတရားရုံးမွ တရားစီရင္ခ်က္ခ်ခဲ့ပါသည္။ အားလုံးေသာတရားခံတို႔ကို အဆင့္ဆင့္တရား စီရင္ခဲ့ရာ ႏုိင္ဒမ္ရုိ(င္) ဖုစဒီအားေထာင္ဒဏ္ ၁၀ ႏွစ္ျဖစ္ၿပီး၊ လူအမ်ားေသေစေသာ သတိလက္လြတ္မႈ၊ အျပင္း အထန္ဒဏ္ရာရေစမႈ ႏွင့္ တရားမ၀င္သူမ်ားအား အဖမ္းအဆီးမွလြတ္ေျမာက္ေအာင္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈျဖစ္ သည္။ ႏုိင္ခ်ေလ(မ္)ခ်ဳိင္ ၀ိေရ့က်န္ပရန္(င္) အားေထာင္ဒဏ္ ၉ ႏွစ္ျဖစ္ၿပီး၊ လူအမ်ားေသေစေသာ သတိလက္ လြတ္မႈ၊ အျပင္းအထန္ဒဏ္ရာရေစမႈ ႏွင့္ တရားမ၀င္သူမ်ားအား အဖမ္းအဆီးမွလြတ္ေျမာက္ေအာင္ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ၿပီး ထုိင္းႏုိင္ငံအတြင္းတရားမ၀င္လူခိုးသြင္းမႈတို႔ျဖစ္သည္။ ႏုိင္က်ိရ၀ါတ္ စုိဖာဖန္ရာကူ(န္) ႏွင့္ နန္း ပန္ခ်လီ ခ်ဴစုတို႔အားေထာင္ဒဏ္ ၆ ႏွစ္ႏွင့္ ၃ႏွစ္ စီခ်မွတ္လိုက္ၿပီး၊ ၂၅၂၂ ခုႏွစ္ျပဌာန္းခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံေတာ္ အတြင္းတရားမ၀င္လူကုန္ကူးမႈပေပ်ာက္ေရးႏွင့္ဆန္႔က်င္ျခင္း၊ အဖမ္းအဆီးမွလြတ္ေျမာက္ေအာင္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊ သို႔ေသာ္ နန္းပန္ခ်လီ ခ်ဴစုသည္မိမိ၏အျပစ္ကိုအမွန္တိုင္း၀န္ခံခဲ့ေသာေၾကာင့္ ေထာင္ ဒဏ္ ၃ ႏွစ္ေလွ်ာ့ေပးခံရ၍ ၃ ႏွစ္သာက်န္သည္။

ထုိ႔အျပင္ ႏုိင္ဒမ္ရုိ(င္) ဖုစဒီ ႏွင့္ ႏုိင္ခ်ေလ(မ္)ခ်ဳိင္ ၀ိေရ့က်န္ပရန္(င္)တို႔သည္ ေသဆုံးသူ၏ကေလးျဖစ္သူအား ေလ်ာ္ေၾကးေငြ ၁၀,၀၀၀ ဘတ္ ႏွင့္ ၆၅၃,၁၃၄ ဘတ္ျဖင့္ တစ္ရာလွ်င္ ၇.၅ ရာခုိင္ႏႈန္းအတုိးႏွင့္ တရားလိုျဖစ္သူ ဦးသက္လြင္ (ေသဆုံးသူ၏ခင္ပြန္းသည္) အားေပးအပ္ရန္ တရားရုံးမွဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္လုိက္သည္။

ျမန္မာ ၅၄ ေလာင္းအမႈသည္ ၅ ႏွစ္ၾကာ ရေနာင္းတရားရုံး၌အမႈဖြင့္စစ္ေဆးျခင္းၿပီး၍ ဤတြင္ပင္ၿပီးဆုံးခဲ့ပါ သည္။ စာေရးသူအေနႏွင့္မွတ္မိေနသည္မွာ ဤအမႈသည္ ထုိင္းႏုိင္ငံ၏ေန႔ထူးေန႔ျမတ္တခုျဖစ္ေသာ သႀကၤန္ ရက္မတုိင္မီ ဧၿပီလ ၉ ရက္ေန႔၊ ၂၅၅၁ ခုႏွစ္တြင္ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ဤအျဖစ္ပ်က္သည္ ကမၻာႏုိင္ငံမ်ားအား တုန္ လႈပ္ေစၿပီး လူသား ၅၄ ေယာက္တိတိေသဆုံးေစခဲ့ေသာ အက်ယ္ ၂.၄၄၊ အရွည္ ၆.၂၅ မီတာ၊ အျမင့္ ၂.၅၀ မီတာအေအးခန္းကားႀကီးသည္ ျမန္မာလူဦးေရ ၁၂၀ ကိုတင္ေဆာင္လာခဲ့သည္။ အလြန္အမင္းက်ပ္ႁပြတ္သိပ္ ၿပီး မတ္တပ္ရပ္ကာလိုက္ပါစီးလာရေသာ ရေနာင္းမွဖူးကက္ခရီးစဥ္ျဖစ္သည္။ လမ္းခရီးတစ္၀က္ေရာက္လွ်င္ အေအးခန္းစက္ပ်က္ကာ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားအသက္ရွဴၾကပ္ကာ အလူးအလိမ့္ခံစားခဲ့ရသည္။ ဤအျဖစ္ကို ကားေမာင္းသမားသိေသာအခ်ိန္တြင္ အလြန္ေနာက္က်သြားၿပီျဖစ္၍ ကားေနာက္ခန္းတံခါးဖြင့္ၾကည့္လုိက္ ေသာအခါ လူေတြအထပ္လိုက္စုပုံလဲက်ကာေသေနသည္။ ထုိ႔ေနာက္ကားသမားသည္ ကားရပ္ကာထြက္ေျပး ေလသည္။ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္၌ က်ဥ္းေျမာင္းေသာစိတ္ထား၊ တစ္ကိုယ္ေကာင္းဆန္ေသာ စိတ္ထားမရွိ ပါက ထုိသုိ႔မြမ္းၾကပ္စြာခံစားရၿပီးေသဆုံးျခင္းျဖစ္ေပၚခဲ့မည္မဟုတ္ပါ။

ဤအျဖစ္အပ်က္အား အဖက္ဖက္မွအာရုဏ္စုိက္ျခင္းခံရၿပီး အထူးသျဖင့္ ကိုယ့္ႏုိင္ငံသားမ်ားကိုလစ္လ်ဴရႈထား ခဲ့ေသာျမန္မာအစုိးရပင္ အနီးကပ္အမႈလုိက္ေပးခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ျမန္မာႏုိင္ငံျပင္ပတြင္ အခုလိုအစုိးရ၏ ေဆာင္ရြက္ျခင္အား သမိုင္းမွတ္တမ္းတင္ထုိက္သည္။ ထုိင္းႏုိင္ငံအေနႏွင့္ လူထုဖြံ႔ၿဖဳိးေရးအဖြဲ႔အစည္းေတြ ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔မ်ားအားေစလႊတ္၍ အေျခခံအကူအညီမ်ားေပးခဲ့ၿပီး၊ ထုိင္းႏုိင္ငံ၏ပထမဆုံးအႀကိမ္ ခရုိင္ အဆင့္ေကာ္မတီဖြဲ႔ကာ ၎ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာအမႈအားတာ၀န္ယူေျဖရွင္းခဲ့ၾကသည္။ ဥပေဒပိုင္းဆုိင္ရာအကူအညီ မ်ားကို အစဥ္တစုိက္ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သူမ်ားသည္ ေရွ့ေနမ်ားေကာင္စီမွ ႏုိင္ထႏူ ေအ့(က္)ခ်ဳိး ႏွင့္ ႏုိင္နာ့ေစာ္ အာက်၀ါရိန္၊ အန္ဒါမန္လူမ်ဳိးစုဆက္ႏြယ္မႈစီမံကိန္း စထီယံကိုေစ့(က္)နာခပရထီ(ပ္)ေဖာင္ေဒးရွင္း၏အက်ဳိး ေဆာင္ေရွ့ေန ႏုိင္ကေရ့စဒါ စန္ယာဒီ တုိ႔ျဖစ္သည္။ စာေရးအေနႏွင့္ ဤအမႈ၏ဥပေဒပိုင္းဆုိင္ရာ အခက္ခဲမ်ားကို ၂၅၅၂ ခုႏွစ္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ဖူးသည္။ ထုိစဥ္က ၂၅၅၁ ခုႏွစ္တြင္ လူကုန္ကူးမႈႏွင့္ လူကုန္ကူးမႈႏွိမ္နင္းေရးစီမံကိန္း ထုတ္ျပန္မည့္ကာလျဖစ္ေသာ္လည္း ၅၄ ေလာင္းအမႈသည္ ၎ဥပေဒႏွင့္မသက္ဆိုင္ဟု သုံးသပ္ခဲ့ၾကသည္။ ထုိ႔ ေၾကာင့္ အျပစ္က်ဴးလြန္သူမ်ားကိုတရားစြဲဆိုႏုိင္ရန္ ႏွင့္ က်ဴးလြန္ခံရသူမ်ားအတြက္ေလ်ာ္ေၾကးေငြရရွိႏုိင္ေရး အတြက္ အျခားေသာဥပေဒတို႔ကိုအသုံးျပဳ၍ အမႈဆိုင္ရာခဲ့ၾကသည္။ ပထမတြင္ တရားရုံးမွဤအမႈအား ပယ္ခ် လုိက္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ေရွ့ေနမ်ားသည္ဆက္လက္၍အသနားခံစာတင္ကာ ဦးသက္လြင္အားတရားလိုအျဖစ္ ျပစ္ မႈဆိုင္ရာဥပေဒႏွင့္အညီတရားထပ္စြဲလုိက္သည္။ ထုိအမႈအား ၃ ႏွစ္တိတိရင္ဆိုင္လာခဲ့သည္မွာ ေနာက္ဆုံး တရားရုံးမွအမႈအားလက္ခံဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္။

စထီယံကိုေစ့(က္)နာခပရထီ(ပ္)ေဖာင္ေဒးရွင္း၏အက်ဳိးေဆာင္ေရွ့ေန ႏုိင္ကေရ့စဒါ စန္ယာဒီက “အစကေတာ့ ဒီအမႈကို အဖြဲ႔အစည္းအေတာ္မ်ားမ်ားက စိတ္၀င္စားၾကတယ္၊ သို႔ေသာ္ ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ ၎အဖြဲ႔အစည္း ေတြတျဖည္းျဖည္းေပ်ာက္သြားတယ္။ မည္သို႔ဆိုေစကာမူ ဤအမႈအား အလယ္တန္းတရားရုံးမွ အေရးတႀကီးဦး စားေပးခဲ့တယ္။ အေၾကာင္းမွာ ပထမအႀကိမ္အမႈကိုပယ္ခ်ခံခဲ့ရၿပီး၊ တရားလိုအေနနဲ႔ကိုယ္တုိင္အမႈကိုထပ္စြဲ လိုက္ေသာေၾကာင့္ အမ်ားစိတ္၀င္စားမႈအထူးရခဲ့တယ္။ ဥပေဒအေနနဲ႔ၾကည့္ရင္လည္း ဒီအမႈသည္အလြန္အေရး ႀကီးၿပီး လူထုၾကားအက်ယ္တ၀င့္လႈပ္ခတ္သြားေစပါတယ္”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s