CEIA သမိုင္း

သတင္း (၁)   အန္ဒါမန္လူမ်ဳိးစုဆက္ႏြယ္မႈစီမံကိန္းျဖစ္ေပၚလာပုံ

သကၠရာဇ္ 2551-2553 ခုႏွစ္မ်ားတြင္ အန္ဒါမန္လူမ်ဳိးစုဆက္ႏြယ္မႈစီမံကိန္းအား စထီယံကိုေစ့(က္)နာခပ ရထီ(ပ္)ေဖာင္ေဒးရွင္း၏လက္ေအာက္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။  မိမိတို႔စီမံကိန္းအား တည္ေထာင္ ရေသာအေၾကာင္းရင္းမွာ 2547 ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ 26 ရက္ေန႔၌ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ စူနာမိသဘာ၀ေဘးဒဏ္ ေၾကာင့္ အႀကီးက်ယ္ထိခုိက္ဒဏ္ရာရရွိၿပီး ဒုကၡေရာက္ခဲ့ၾကရေသာ ထုိင္းႏွင့္ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားအျပင္ ၎ ေဒသအတြင္း လုပ္ကိုင္စားေသာက္ေနၾကေသာ ျမန္မာေရႊ႔ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားစြာပါ၀င္ခဲ့သည့္ေၾကာင့္ ပင္ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာေရႊ႔ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ားသည္ စူနာမိလႈိင္းဒဏ္ေၾကာင့္ ၎တို႔၏ဘ၀မ်ားစြာႏွင့္ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာတို႔ပါ မ်ားစြာထိခိုက္ခဲ့တာ အထင္ရွားဆုံးျဖစ္ပါသည္။ ထုိအျပင္ ထုိင္းလူေနမႈပတ္၀န္းက်င္ ႏွင့္ ျမန္မာေရႊ႔ေျပာင္းအလုပ္သမားတို႔၏ေနထုိင္မႈသည္ ေခ်ာေမြ႔ျခင္းမရွိတဲ့ျပႆနာမ်ားလည္း ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ ပါသည္။ 2551-2553 ခုႏွစ္အတြင္း ၃ ႏွစ္တာကာလ၌ အန္ဒါမန္လူမ်ဳိးစုဆက္ႏြယ္မႈစီမံကိန္းမွ စီမံကိန္း မ်ားစြာေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာတြင္ ထုိင္းလူေနမႈပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ ျမန္မာေရႊ႔ေျပာင္းအလုပ္သမားၾကား နားလည္မႈ ေကာင္းမြန္စြာေနထုိင္သြားႏုိင္ေရးအတြက္လည္း တစ္ခုပါ၀င္ခဲ့ပါသည္။ မိမိတို႔စီမံကိန္းတြင္ လူငယ္အုပ္စု အတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ျခင္းျဖင့္ ကြဲျပားျခားနားေသာလူမ်ဳိး၊ ဘာသာ၊ ယဥ္ေက်းမႈ ႏွစ္ခုၾကား နား လည္မႈမ်ားပိုမိုျဖစ္ေပၚေစျခင္း၊ လူငယ္မ်ားႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ားထုိင္းဘာသာသင္ယူျခင္းျဖင့္ ထုိင္းပညာေရး ဥပေဒအရ ျမန္မာကေလးမ်ားထုိင္းပညာေရးသင္ယူႏုိင္ရန္အတြက္ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာေရႊ႔ေျပာင္း အလုပ္သမားအတြက္ ထုိင္းလူေနမႈပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ ဥပေဒတို႔ကိုပိုမိုနားလည္လာႏုိင္ရန္ လူထုအျခခံေခါင္း ေဆာင္မ်ားသင္တန္းေပးျခင္း၊ သင္တန္းမွရရွိလာေသာအေတြ႔ႀကဳံမ်ားအား မိမိတို႔ေန႔ဓဒူ၀ရင္ဆိုင္ ေက်ာ္ ျဖတ္ရေသာ ကြဲျပားျခားနားေသာယဥ္ေက်းမႈၾကား ျပန္လည္အသုံးခ်ႏုိင္ေစရန္ ႏွင့္ မိမိျမန္မာေရႊ႔ေျပာင္း အလုပ္သမားအုပ္စုမ်ားအတြက္ အေထြေထြလႈပ္ရွားမႈမ်ားျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္ မတည္ေငြေထာက္ပံ့မႈစီမံကိန္းေတြ လည္း ယေန႔ထိတိုင္ပံ့ပိုးလ်က္ရွိပါသည္။

မိမိတို႔၏ 3 ႏွစ္တာကာလ အန္ဒါမန္လူမ်ဳိးစုဆက္ႏြယ္မႈစီမံကိန္းသည္ လူမ်ဳိးႏြယ္တုိင္းအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးတည္ေဆာက္ျခင္း ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်စ္စြာေနထုိင္ႏုိင္ေရးအတြက္ အထူးလုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ အန္ဒါမန္လူမ်ဳိး စုဆက္ႏြယ္မႈ စီမံကိန္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားေရွ႔ဆက္၍ တည္တံ့ေစၿပီးလွ်င္ ထုိင္းႏုိင္ငံ ေတာင္ပိုင္းေဒသရွိလူထု၊ ေဒသခံအုပ္ခ်ဳပ္အဖြဲ႔၊ အစုိးရပညာေရးဌာနမ်ားနဲ႔ပိုမိုပူးေပါင္းကာ ျမန္မာေရႊ႔ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ား၏ လူေနမႈဘ၀ႁမွင့္တင္ျခင္း၊ ထုိင္းလူထုႏွင့္သဟဇာတ ျဖစ္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာေရႊ႔ေျပာင္းအလုပ္သမား ျပႆနာမ်ားပိုမိုကုိင္တြယ္ႏုိင္ေစရန္ ေဒသခံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ထုိင္းႏွင့္ျမန္မာလူေနမႈဘ၀ေရရွည္တည္တံ့ခုိင္ၿမဲသြားျခင္းႏွင့္ အခက္ခဲမ်ားေျဖရွင္းသြားေရး အတြက္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

 

ေကာင္းမြန္ေသာအစုိးရအုပ္ခ်ဳပ္မႈ

ေဒသအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔အား ေရႊ႔ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား၏ ျပႆနာမ်ားကိုေကာင္းမြန္စြာနားလည္ေစျခင္း ႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖဳိးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္အတြက္

 • ေဒသအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဖြဲ႔အား ဥပေဒပိုင္းဆုိင္ရာအေထာက္အကူမ်ားေပးျခင္း၊ ေဒသအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဖြဲ႔မွ လည္း မိမိတို႔ေဒသအတြင္းရွိ ထုိင္းလူထုႏွင့္ေရႊ႔ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအား ဥပေဒဆိုင္ရာအကူ အညီမ်ား ေရရွည္ေဆာင္ရြက္သြားႏုိင္ရန္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း။
 • လူထုအျခခံအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ပူးေပါင္း၍ ေဒသအတြင္းရွိထုိင္းလူထုႏွင့္ ေရႊ႔ေျပာင္းအလုပ္သမား မ်ားလက္ တြဲကာ အနာဂတ္မိမိကိုယ္မိမိမွီခိုအားကိုးႏုိင္ေရးအတြက္ တည္တံ့ခုိင္မာေသာလူမႈအဖြဲ႔အစည္း တစ္ရပ္ျဖစ္ေစရန္ ေထာက္ပံ့ေငြမ်ား မတည္ေပးျခင္း။
 • ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးရုံး၌ တရားဥပေဒႏွင့္ဆုိင္ေသာခုံရုံးငယ္ေလးဖြင့္ထားၿပီး ထုိင္းလူမႈအသိုင္း အ၀ုိင္းအတြင္း လူေနမႈျပႆနာေလ်ာ့ပါးသြားေစရန္အတြက္ရည္ရြယ္ကာ အလုပ္ရွင္မ်ား၊ ထုိင္းလူ ထုႏွင့္ ေရႊ႔ေျပာင္းအလုပ္ သမားမ်ားသည္ ဥပေဒ ႏွင့္ ဥပေဒအခြင့္အေေရးမ်ား လာေရာက္တုိင္ပင္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ျခင္း။
 • ထုိင္းႏုိင္ငံသားေရာ ေရႊ႔ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားပါေနထုိင္ရာ ပတ္၀န္းက်င္တြင္ ဥပေဒရုံးငယ္ေလး ႏွင့္ အေရးေပၚဖုန္းလုိင္း (hot line) စီစဥ္ထားၿပီး ထုိင္းလူမ်ဳိးမ်ား၊ အလုပ္ရွင္မ်ားႏွင့္ ေရႊ႔ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ တရားဥပေဒဆုိင္ရာ၊ အလုပ္သမားကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ အခြင့္ အေရးဆုိင္ရာ၊ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ၊ အလုပ္သမားမွတ္ပုံတင္ စီစစ္ေရးဆိုင္ရာ ႏွင့္ ပညာေရးဆိုင္ရာ အေထာက္အကူမ်ားကိုကူညီပံ့ပိုးေပးျခင္း။
 • ေရႊ႔ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအား အလုပ္သမားဥပေဒဆုိင္ရာေစတနာ့၀န္ထမ္းသင္တန္း မ်ားျပဳလုပ္ ေပးၿပီး ၎ေစတနာ့၀န္ထမ္းမ်ားအား ထုိင္းလူထုႏွင့္ေရႊ႔ေျပာင္းအလုပ္မ်ားလို အပ္ေသ အကူအညီ မ်ားေဆာင္ရြက္ ေပးရန္၊ ထုိင္းလူေနမႈအေၾကာင္းကို ေရႊ႔ေျပာင္းအလုပ္ သမားမ်ားနားလည္လာေစ ၿပီး ထုိင္းလူမ်ဳိးမ်ားႏွင့္သဟဇာတျဖစ္စြာ ေနထုိင္ႏုိင္ေစရန္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း။

 

လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာလုပ္ငန္းစဥ္

အလုပ္ရွင္းမ်ားႏွင့္ ေရႊ႔ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားၾကား ေကာင္းမြန္ေသာနားလည္မႈျဖစ္ေပၚေစရန္ ဤစီမံ ကိန္းမွ အလုပ္ရွင္းမ်ားျဖစ္ေသာ ထုိင္းလူမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ားျဖစ္ေသာ ေရႊ႔ေျပာင္းအလုပ္ သမားမ်ားၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကကာ အဂတိလုိက္စားမႈေလ်ာ့နည္းေစရန္ႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ အေတြးအေခၚမ်ားထားရွိေစရန္အတြက္ ရည္ရြယ္သည္။ ဤကဲ့သို႔အခြင့္အေရးရခုိက္ ႏွစ္ဖက္ေသာ လူထုအတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာနားလည္ မႈႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေသာနည္းျဖင့္ အတူေနထုိင္သြားႏုိင္ေစျခင္းမွာ –

 • ေပၚလစီ (မူ၀ါဒ) မ်ားလုိက္နာရာတြင္ ဟာကြက္မ်ားေလ်ာ့နည္းေစျခင္း၊ မွန္ကန္စြာလုိက္နာ ေစျခင္း။
 • ေရႊ႔ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာသင္တန္းမ်ားျပဳလုပ္ေပးျခင္း၊ ထုိ႔ အတူ အစုိးရလုပ္ငန္းပုိင္းဆုိင္ရာပုဂၢဳိလ္မ်ားႏွင့္ ေဒသအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔မ်ားမွလည္း ေရႊ႔ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ား၏ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာဥပေဒမ်ား ပိုမိုနားလည္းႏုိင္ေစျခင္းႏွင့္ လုိက္နာ ေလးစားႏုိင္ေစျခင္းအျပင္ ေရႊ႔ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအေပၚ ၫွင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈမ်ားပေပ်ာက္ သြားေစရန္ လိုက္နာေစျခင္း။
 • ထုိင္းလူထုေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေရႊ႔ေျပာင္းအလုပ္သမားေခါင္းေဆာင္းမ်ား သင္တန္းအတူျပဳ လုပ္ေပးျခင္း၊ ၎လူထုႏွစ္ရပ္ၾကား နားလည္မႈမ်ားပိုမိုေကာင္းမြန္ေစရန္ႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖဳိးမႈပိုင္းဆုိင္ရာ မ်ား အတူတကြလက္တြဲပူးေပါင္းမႈအားေကာင္းေစျခင္း၊ မိမိတို႔လူမႈအသုိင္းအ၀ုိင္းအတြင္း စီမံ ကိန္းငယ္ေလးမ်ားအား အတူတကြ၀ုိင္း၀န္းအႀကံေပး၊ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေစျခင္း။
 • ထုိင္းလူထုႏွင့္ေရႊ႔ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားပူးေပါင္း၍ လူထုပတ္၀န္းက်င္၌ျဖစ္ ေပၚလာေသာစီမံ ကိန္းငယ္မ်ားအတြက္ ေထာက္ပံ့ေငြေပးျခင္း။
 • ထုိင္းႏွင့္ျမန္မာတို႔၏အေရွ႔တုိင္းယဥ္ေက်းမႈနီးစပ္ေသာေၾကာင့္ ထုိင္းႏွင့္ေရႊ႔ေျပာင္းျမန္မာအလုပ္ သမားမ်ားအတြက္ ရုိးရာယဥ္ေက်းမႈပြဲမ်ား၊ သာသနာ့ေန႔ႀကီးရက္ႀကီးမ်ားအတူပူးေပါင္း ေဆာင္ ရြက္မႈအတြက္ ပံ့ပုိးေပးျခင္း။

ေရႊ႔ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားပါ၀င္မႈမ်ားေသာ အုပ္စုဖြဲ႔ျခင္း

ထုိင္းႏုိင္ငံသည္ 2558 ခုႏွစ္တြင္ အာစီယံႏုိင္ငံ၀င္ရန္အတြက္ ေရႊ႔ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား၏လြတ္လပ္စြာ ေရႊ႔ေျပာင္း သြားလာခြင့္မ်ားအား ႀကဳိတင္ျပင္ဆင္ထားရမည့္ အဓိကအခ်က္မ်ားမွာ –

 • အလုပ္ရွင္မ်ားအား လြတ္လပ္ေသာေရႊ႔ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအေၾကာင္းပုိမိုနားလည္ႏုိင္ေစရန္ ႏွင့္ အာစီယံႏုိင္ငံ၀င္အျဖစ္ ႀကဳိဆိုရန္သင္တန္းေပးျခင္း။
 • အာစီယံႏုိင္ငံ၀င္မ်ားအေၾကာင္းအား အလုပ္ရွင္မ်ားႏွင့္ ေရႊ႔ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား ပိုမိုနားလည္မႈ ရွိေစရန္ သင္တန္းေပးျခင္း။
 • ေရႊ႔ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအသင္းအဖြဲ႔မ်ားျဖစ္ေပၚလာၿပီး အျခားေသာအလုပ္သမားမ်ားအား လည္း ကူညီပံ့ပုိးေပးႏုိင္ရန္အတြက္ သင္တန္းေပးျခင္း။

စထီယံကိုေစ့ (က္)နာခပရထီ(ပ္) ေဖာင္ေဒးရွင္းသည္ အဖြဲ႔အစည္း (သို႔) လူထုအက်ဳိးျပဳဌာန ျဖစ္သည့္အျပင္ ႏုိင္ငံအစုိးရ၏ ဘ႑ာေရးဌာနမွ အသိမွတ္ျပဳခံအဖြဲ႔အစည္းလည္းျဖစ္သည္။ ဤအဖြဲ႔အစည္းသည္ တိုးတက္ ၿဖဳိးဖြံ႔မႈႀကီးထြားသည့္အျပင္ စီမံကိန္းမ်ားပုံေသေရးဆြဲထားျခင္းမရွိပဲ လူမႈအသုိင္းအ၀ုိင္း၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္အညီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ၍ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားလည္း အစဥ္တစုိက္ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိသည္။ ဤအဖြဲ႔အစည္း အားတည္ေထာင္ရာတြင္ပါ၀င္ခဲ့ေသာသူမ်ားအနက္ အာက်န္စုလတ္ စီယူရက္(က္)၏အဆုိအရ အဖြဲ႔အစည္း ဆိုသည္မွာ ပုံေသေနရာတက်တည္ေနရန္မဟုတ္ပဲ ေရြ႔ေျပာင္းရန္၊ တုိးခ်ဲ႔ရန္လိုအပ္ပါက ေဆာင္ရြက္ရမည္ သာျဖစ္သည္။ အကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ပထမဆုံးလုပ္ငန္းမွာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားမျပည့္၀ေသးေသာ အဆုိေတာ္မ်ားႏွင့္ စာေရးမ်ားကိုသာ အကူအညီေပးျခင္းသာျဖစ္ဟု ဆုိသည္။ ထုိ႔ေနာက္ မိမိတို႔ရည္မွန္းခ်က္မ်ား တဆင့္ ၿပီးတဆင့္တို႔ခ်ဲ႔ကာ ယဥ္ေက်းမႈ၊ သာသနာႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ အာဏာအသုံးခ်သူမ်ားႏွင့္ အဓမၼျပဳက်င့္သူမ်ားအား ဆန္႔က်င္တြန္းလွန္ခဲ့ပါသည္။ မိမိတို႔၏ရည္မွန္းခ်က္သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းၿပီး တရားမွ်တ ေသာလူမႈအဖြဲ႔အစည္းႀကီးတစ္ရပ္ေပၚေပါက္လာႏုိင္ေရးအတြက္ အဖြဲ႔အစည္းတခုခုအားမွီကာ လြတ္လပ္မႈ၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားအျပည့္အ၀ရရွိႏုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

အဖြဲ႔အစည္း၏အဓိကရညရြယ္ခ်က္မွာ လူမႈအဆင့္အတန္းတုိင္းအတြက္ အေျပာင္းအလဲမ်ားျဖစ္ေပၚေစရန္ လူထုေခါင္း ေဆာင္မ်ားေမြးထုတ္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ မိမိတို႔၏အတိတ္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအားျပန္သုံးသပ္လွ်င္ စထီယံကိုေစ့ (က္)နာခပရထီ(ပ္) ေဖာင္ေဒးရွင္း၏လက္ေအာက္မွ အသင္းအဖြဲ႔ငယ္ေလးမ်ား ေအာင္ျမင္စြာ ေမြးထုပ္ေပးႏုိင္ခဲ့ပါသည္။ အသင္းအဖြဲ႔တုိင္းသည္ လြတ္လပ္စြာလုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ ႏုိင္ခဲ့ၾကသည့္အျပင္ ဖြံ႔ၿဖဳိးတိုးတက္မႈဆုိင္ရာ၌လည္း တည္တ့ံခုိင္ခန္႔စြာတည္ေဆာက္ႏုိင္ခဲ့ၾကပါသည္။ ၎ တို႔၏တာ၀န္မွာ ဆင္းရဲေသာလူထုႏွင့္ နယ္စြန္နယ္ဖ်ားလူထုကို အထူးအကူအညီေပးရန္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ အျပင္ ထုိင္းႏုိင္ငံ၏လူမႈကူညီေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားျဖစ္ေသာ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္အႏုပညာပုိင္းဆုိင္လုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္ ၎တို႔ႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေသာလိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ ပညာေရးဆုိင္ရာႏွင့္ ဗုဒၶသာသနာေရးဆုိင္ရာ၊ လူမႈဖူလုံ ေရးဆုိင္ရာ၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဆုိင္ရာ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာလူမႈအဖြဲ႔အစည္းတည္ေဆာက္ေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ အျခားေသာအမ်ားအက်ဳိးခံစားခြင့္ရေစမည့္လုပ္ငန္းမ်ားကိုပါပူးေပါင္း ကူညီပံ့ပိုးခဲ့ပါ သည္။ မိမိတို႔၏လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေၾကာင္းကိုလည္း ထုိင္းႏုိင္ငံႏွင့္ႏုိင္ငံျခားသို႔ သတင္းအခ်က္အလက္ မ်ားျပန္႔ႏွံ႔သြားေစၿပီး ႏုိင္ငံရးႏွင့္ပတ္သက္မႈမရွိေသာေၾကာင့္ အျခားေသာလူထုအက်ဳိးျပဳအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ကလည္း မိမိတို႔လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္အတူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္။

သတင္း (၂)

ဖန္ငခရုိင္အတြင္းရွိ ျမန္မာေရႊ႔ေျပာင္းအလုပ္သမားအေရးေဆာင္ရြက္မႈအားေကာင္းလာျခင္းမွာ အန္ဒါမန္လူ မ်ဳိးစုဆက္ႏြယ္မႈစီမံကိန္းအဖြဲ႔ႏွင့္ အျခားေသာအစုိးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား (NGO) ႏွင့္ပူးေပါင္းမႈ အားေကာင္းျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ 4 ႏွစ္တာကလအတြင္း မိမိတို႔၏ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ဖန္ငခရုိင္ “ေရႊ႔ေျပာင္းအလုပ္သမားအသင္း” (သို႔) PCC (Phang nga CBO Center) အား ဇြန္လ၊ 2555 ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ႏုိင္ခဲ့သည္။ အဆိုပါအသင္းသည္ ေရႊ႔ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအတြက္မ်ားစြာ အေထာက္အကူျဖစ္ေစသည့္အျပင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အစုိးရဌာနမ်ားႏွင့္ ထုိင္းလူထုအားအဆက္အသြယ္ လုပ္သည့္အခါမွာလည္း လြယ္ကူေစႏုိင္သည္။ PCC အသင္းႀကီးတြင္ ဖန္ငခရုိင္ရွိ ၿမဳိ႔နယ္အသီးသီးမွ လူထုအေျခခံအသင္းငယ္ေလးမ်ား (CBO) 9 သင္းျဖင့္ဖြဲ႔စည္းထားပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ PCC သည္ 2555 ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ 27 ရက္ေန႔တြင္ ၎အသင္းငယ္မ်ားႏွင့္အစည္းအေ၀းေခၚ၍ အသင္း၏ ေကာ္မတီ တစ္ရပ္ဖြဲ႔စည္းလုိက္ပါသည္။ အသင္းေကာ္မတီသည္ ေဒသအတြင္း ျပဳလုပ္ေလ့ရွိေသာ ေန႔ႀကီးရက္ႀကီးလႈပ္ ရွားမႈမ်ားျဖစ္ေသာ ထုိင္းႏုိင္ငံဖခင္မ်ားေန႔၊ လြဳိင္ကရထုံေန႔ႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာေရႊ႔ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားေန႔ အခမ္းအနား တို႔အား 2555 ႏွစ္မကုန္မီ ျပဳလုပ္က်င္းပခဲ့ၾကပါသည္။

PCC ေပၚလာရျခင္းအေၾကာင္းမွာ ေရႊ႔ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား မိမိတို႔အခက္အခဲမ်ားကုိ မိမိတို႔ဘာသာ ကိုင္ တြယ္ေျဖရွင္းႏုိင္ၿပီး ထုိင္းလူထုအတြက္တာ၀န္ပိုတစ္ခုမျဖစ္ရန္ ရည္ရြယ္သည္။ ေရႊ႔ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား စုေပါင္းျခင္းသည္ ထုိင္းလူထုအတြက္ေရာ ျမန္မာေရႊ႔ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေစ သည္။ သူတို႔တေတြအတူတကြ ပူးေပါင္းၿပီးေျဖရွင္းၾကလွ်င္ အခက္အခဲျပႆနာမ်ားသည္ တဆင့္ၿပီး တဆင့္ ေလ်ာ့က်သြားမည္ျဖစ္သည္။ အသင္း၏ေကာ္မတီႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားအေပၚမူတည္ၿပီး ေရႊ႔ ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား ထုိင္းအစုိးရပိုင္းဆုိင္ရာဌာနမ်ား ႏွင့္ဆက္သြယ္ရာ၌ အရည္အခ်င္းတုိးတက္လာ ေစျခင္း၊ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ျမန္ဆန္စြာျဖန္႔ေ၀ႏုိင္ေစျခင္း၊ ျမန္မာေရႊ႔ေျပာင္းအလုပ္သမားထုၾကား သတင္းအခ်က္အလက္ေတြမ်ားမ်ားေရာက္လာေလေလ ထုိင္းလူ ေနမႈဘ၀အေၾကာင္းကို ၎တို႔ပိုမိုနားလည္လာေလေလျဖစ္၍ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္လူေနမႈဘ၀ပိုမို ေျပလည္လာ ႏုိင္ေစျခင္းျဖစ္သည္။

pcc pcc1 pcc2 pcc3 pcc4 pcc5 pcc6 pcc8 pcc11 pcc12

သတင္း (၃)

အန္ဒါမန္လူမ်ဳိးစုဆက္ႏြယ္မႈစီမံကိန္း၏ တရားဥပေဒႏွင့္ဆုိင္ေသာခုံရုံးငယ္ေလးသည္ 2555 ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ 5 ရက္ေန႔က စတင္ကာ ရက္(က္)ထုိင္းေဖာင္ေဒးရွင္းနဲ႔အတူပူးတြဲ၍ ခႏြမ္ၿမဳိ႔နယ္တြင္ ေန႔စဥ္လဆန္း 14 ရက္မွ လဆုတ္ 2 ရက္ေန႔ အထိဖြင့္လွစ္ထားပါသည္။ လျပည့္ေန႔မတိုင္မီ ေလွသားမ်ားဆိပ္ကမ္းသို႔ျပန္၀င္လာ ၾက၍ ျမန္မာ၊ လာအို ႏွင့္ ကမ္ပူးခ်ားေလွသားမ်ားအတြက္ 3-4 ရက္အထိနားခြင့္ရၾကသည္။ ထုိအခါ ေလွစီးအေရအတြက္မွာ 50 အထက္ျဖစ္ၿပီး ေရႊ႔ေျပာင္းအလုပ္သမားအမ်ားစုမွာ ကမ္ပူးခ်ားႏုိင္ငံသား 3000 ခန္႔ျဖစ္သည္။ ထိုရက္မ်ားတြင္ အလုပ္သမားမ်ားေအးေဆးစြာနားေနၾကရင္း မိမိတို႔ဖြင့္လွစ္ထားေသာ ဥပေဒ တရားရုံးေလး၌ လာေရာက္ကာ အႀကံၪာဏ္မ်ားယူျခင္း၊ ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားရယူႏုိင္ၾကပါသည္။

တရားရုံးေလးစဖြင့္ေသာအခ်ိန္တြင္ ေရႊ႔ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားသည္ ေဒသအာဏာပိုင္တို႔ကိုေၾကာက္ရြံ႔ ေသာေၾကာင့္ လာေရာက္ေဆြးေႏြးျခင္းနည္းသည္။ သို႔ေသာ္ တရားရုံးေလးမွာ လစဥ္ပုံမွန္ဖြင့္လွစ္ၿပီး သက္ ဆုိင္ရာေရွ႔ေနမ်ား မၾကာ ခဏလာေရာက္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳေသာအခါ ေရႊ႔ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ တျဖည္းျဖည္းယုံၾကည္မႈ၊ စိတ္ခ်မႈမ်ားတုိးလာကာ တရားရုံးငယ္၌ လာေရာက္တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားလာ သည္။ ေရႊ႔ေျပာင္းအလုပ္သမားအမ်ားဆုံး ရင္ဆုိင္ရေသာအခက္အခဲမ်ားမွာ အလုပ္ရွင္မ်ားမွ လုပ္အားခ လိမ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ တခ်ဳိ႔အလုပ္သမားမ်ားသည္ မိမိတို႔ အလုပ္ရွင္အမည္ရင္းကို မသိၾကသည့္အျပင္၊ တခ်ဳိ႔ အလုပ္ရွင္မ်ားသည္ အျခားေနရာသို႔ေျပာင္းေျပးၾကသည္။ မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ ေရွ႔ေနမ်ားသည္ လာေရာက္ ေဆြးေႏြအႀကံေတာင္းၾကေသာ ေရြ႔ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအား မွန္ကန္ေသာနည္းလမ္း၊ နည္းပညာ၊ အသိပညာမ်ားျဖင့္ ျပန္လည္ေဆြးေႏြးေပးၾကသည္။

key crinique

 

သတင္း (4)           နမၼခင္းေက်းရြာလူထုႏွင့္ ေရႊ႔ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား၏စုေပါင္းဘုံကထိန္းပြဲ

ဖန္ငခရုိင္၊ တကြာပါၿမဳိ႔နယ္၊ နမၼခင္းေက်းရြာလူထု ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားသည္ အဆင့္အတန္း ႏွင့္ လူမ်ဳိးခြဲျခား မႈမရွိပဲ ေအာက္တိုဘာလ 31 ရက္ေန႔တြင္ ေရႊ႔ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းကာ ဘုံကထိန္းသဃၤန္းပူ ေဇာ္ပြဲက်င္းပခဲ့ပါသည္။ ဤေဒသသည္ ေရႊ႔ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား၏ဘ၀ကိုေကာင္းမြန္စြာနားလည္းၿပီး လြတ္လပ္မႈ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈမ်ား ေပးကာ ေရႊ႔ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ဘာသာေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ဆုိင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားအတူတကြပူး ေပါင္းလ်က္ရွိသည္။

merit merit1 merit2 merit3 merit4 merit5 merit6 merit7 merit8 merit9

 

သတင္း (6)          တရန္(င္)။ အာစီယံႏုိင္ငံအဖြဲ႔၀င္အတြက္ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ ေရႊ႔ေျပာင္းအလုပ္သမားအေရး    ျပင္ဆင္ျခင္း။

2555 ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ 1 ရက္ေန႔တြင္ အန္ဒါမန္လူမ်ဳိးစုဆက္ႏြယ္မႈစီမံကိန္းအဖြဲ႔ႏွင့္ ရက္(က္)ထုိင္းေဖာင္ ေဒးရွင္းတို႔ပူးေပါင္းကာ တရန္(င္)ခရုိင္၊ ကန္တန္ၿမဳိ႔နယ္၊ ေခၚစိ(မ္)ဘီးအစည္းအေ၀းခန္းမ၌ အစည္းအေ၀း ျပဳလုပ္ရာ တရန္(င္)ခရုိင္မွဴး ႏုိင္ထီရယု(တ္) အီယံတရဂုံ(န္)မွ အစုိးရ၀န္ထမ္းမ်ားအား တရန္(င္)ခရုိင္၏ မူ၀ါဒ ႏွင့္ အာစီယံႏုိင္ငံအဖြဲ႔၀င္မ်ား ႀကဳိဆိုရန္ကိစၥမ်ား အပ္ႏွင္းခဲ့ပါသည္။ ၎အခန္းနား၌ ကန္တန္ၿမဳိ႔ေတာ္ ၀န္ ႏုိင္၀ိစိ(တ္)တန္ေပါင္မွ ဥကၠဌေနရာယူ၍ အခန္းအနားအဖြင့္မိန္႔ခြန္းေျပာခဲ့ပါသည့္အျပင္၊ ႏုိင္စုရဖြန္ ေကာင္က်န္ထု(က္) အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္၊ ႏုိင္အဒိစြန္ ေက့(က္)မြန္ခြန္ လူ႔အခြင့္အေရးထူးခၽြန္ဆုရွင္၊ လီလဖုိင္က်ိ(တ္) အခန္းအနားမွဴးအျဖစ္ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကၿပီးလွ်င္ တရန္(င္)ခရုိင္အလုပ္သမားဌာန ႏွင့္ အလုပ္ရွာေဖြေရးဌာနတို႔လည္း ပါ၀င္ခဲ့ၾကပါသည္။ အခန္းအနား၏ေနာက္ဆုံးတြင္ အစုိးရ၀န္ထမ္းမ်ားမွ ေၾကျငာလုိက္သည္မွာ တရန္(င္)ခရုိင္အတြင္း အာစီယံစင္တာဖြင့္လွစ္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ အာစီယံအဖြဲ႔၀င္ ႏုိင္ငံမ်ားအျဖစ္ ျပင္ဆင္ရန္ႏွင့္ တရန္(င္)ခရုိင္လူထုမွလည္း အာစီယံအဖြဲ႔၀င္ႏုိင္ငံမ်ား၏အေရးႀကီးေသာ အခ်က္မ်ားအား ေကာင္းမြန္စြာနားလည္ထားေစရန္၊ လူမႈေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာအခ်က္အလက္မ်ားကို လည္း သိရွိနားလည္းထားေစရန္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ ေရႊ႔ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား၏ကိစၥမ်ားသည္လည္း အေရးႀကီးေသာအခ်က္အလက္အျဖစ္သိရွိေလ့လာထားၾကရန္ျဖစ္သည္။ တရန္(င္)ခရုိင္တြင္ ေရႊ႔ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ားစြာရွိၿပီး ထုိင္းလူမ်ဳိးမ်ားအေနႏွင့္ မိမိတို႔၏အျပဳအမူမ်ားျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္လိုအပ္ၿပီး မိမိ တို႔၏အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံသားေရႊ႔ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအား တန္းတူညီတူဆက္ဆံရန္ျဖစ္သည္။ အနာဂတ္ တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌စီးပြားေရးအေျခအေနတုိးတက္ေကာင္းမြန္လာၿပီး၊ တရန္(င္)ခရုိင္၏ စီးပြားေရးအေျခ အေနမွာ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ရင္ဆုိင္ေနရသည့္အခါ၊ အလုပ္သမားျပတ္လတ္မႈမ်ားႏွင့္ရင္ဆုိင္ရသည့္အခါ မိမိတို႔ထုိင္းလူထုအတြက္အဆင္ေျပေစရန္အတြက္ ေရႊ႔ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအား တရားမွ်တစြာျပဳမူ ဆက္ဆံဖို႔အတြက္ျပင္ဆင္ထားရန္ အာစီယံစင္တာ၏အဓိကအခ်က္ျဖစ္သည္။ အာစီယံစင္တာသည္ 2558 ခုႏွစ္မတုိင္မီဖြင့္လွစ္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ တရန္(င္)ခရုိင္၀န္ႀကီးအေနနဲ႔လည္း ျမန္မာအစုိးရဌာနမ်ားႏွင့္ လူထု မ်ားအားသြားေရာက္ေတြ႔ဆုံခဲ့ၿပီး တရန္(င္)ေဒသအတြင္းလုပ္ငန္းခြင္မ်ားလာေရာက္ေလ့လာရန္ႏွင့္ ရင္းႏွီး ႁမႈပ္ႏွံရန္အေၾကာင္းကိုလည္း ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

IMG_9886 IMG_9898 IMG_9900 IMG_9904 IMG_9907 IMG_9924 IMG_9928 IMG_9932 IMG_9934 IMG_9945 IMG_9956 IMG_9965

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s